สอบถาม Q&A

Please enter your email, so we can follow up with you.

คำแนะนำ

ควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้

  1. ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ
  2. สามารถสอบถามข้อมูล ผ่านช่องทางบริการหน้าเว็บไซต์โรงเรียนโกรกพระ