ข้อมูลโรงเรียน

 • ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนโกรกพระ
 • ที่ตั้ง 80 ม.4 ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
 • สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
 • โทรศัพท์ : 056-883-600
 • โทรสาร : 056-883-601
 • Website : www.kpsc.ac.th
 • E-mail : khokpha_9@yahoo.co.th
 • E-mail : k.p.school@hotmail.com

อัตลักษณ์

เป็นเลิศด้านดนตรี มีคุณธรรม

สีประจำโรงเรียน

สีม่วง - สีเหลือง

ปรัชญาโรงเรียน

การศึกษาเท่านั้นที่จะทำให้คนเป็นคนดี

คำขวัญ

เรียนดี กีฬาเด่น ทุกคนละเว้นความชั่ว

Untitled-1-1

พระประจำโรงเรียน

 • พระนาม " พุทธลีลา สัมมาสัมพุทธ "

ตราประจำโรงเรียน

 • อักษรย่อโรงเรียน : ก.พ.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 • ต้นตะแบก - ต้นคูณ

แผนผังโรงเรียน

 • อาคาร 1 : อาคารเรียน ชั้น ม. 4 / ห้องเรียนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /
  ห้องเรียนกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ/ ห้องแนะแนว
 • อาคาร 2 : อาคารเรียน ชั้น ม. 1, ม.3 / ห้องเรียนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ /
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ ห้องกลุ่มบริหาร ฯลฯ
 • อาคาร 3 : อาคารเรียน ชั้น ม. 2, ม.5 และ ม.6 / ห้องเรียนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์/
  ห้องเรียนกลุ่มสาระฯภาษาไทย/ ห้องสมุด/ ห้องจิตอาสา

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

 • ทิศเหนือ : ติดต่อ อ.เมืองนครสวรรค์
 • ทิศตะวันออก : ติดต่อ อ.พยุหะคีรี
 • ทิศตะวันตก : ติดต่อ อ.ทัพทัน - อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 • ทิศใต้ : ติดต่อ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ และ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี